AM RU EN

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Գնալ

Միջավայրի պայմանների և մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբա¬նական աղտոտիչների թափանցումը, առաջացումն ու կուտակումը բնական ջրերում կոչվում է ջրի աղտոտում: Ջրի աղտոտման աղբյուրները հետևայալն են.

  • կենցաղային հոսքաջրերը,
  • արդյունաբերական հոսքաջրերը,
  • ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված պեստիցիդները,
  • բնակավայրերից վնասակար նյութերը,
  • անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտից անջատվող աղտոտող նյութերը։

Աղտոտման աղբյուրները կարող են լինել ինչպես կետային, այնպես էլ ցրված: Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում աղտոտված են լինում կենսածին նյութերով, արդյունաբերական հոսքաջրերը՝ առավել հաճախ նավթամթերքներով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով (կապար, կադմիում, պղինձ, ցինկ և այլն) և բարդ օրգանական միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք վատթարացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում ոչ պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, նվազում է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը, փոխվում է ջրային կենսաբազմազանության կազմն ու սննդային արժեքը։ Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում պարունակում են աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ։

Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային ռեսուրսների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան, Որոտան-Արփա ջրատարները և Սևանա լիճը) 151 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման:

  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը

  2022թ.

Մայիս
Հյուսիսային ՋԿՏ
Ախուրյանի ՋԿՏ
Հրազդանի ՋԿՏ
Սևանի ՋԿՏ
Արարատյանի ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ

Ապրիլ

  2021թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

  2020թ.


4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

ԸՍՏ  ԴԱՍԵՐԻ
 

2020թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2019թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2018թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2017թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

 

 

Մակերևութային ջրերի որակի 2022թ. մայիս ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված են ստորև.
 

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

 

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք

 

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք

 

 

 

Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք

 

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

 

 

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք