AM RU EN

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

 

 • Հրաման N29-Ա 23.01․2024թ. «Օրհուս կենտրոնի աշխատանքները համակարգող խորհուրդ ստեղծելու մասին
   
 • Հրաման N03-Ն 15.01․2024թ.  «ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
   
 • Հրաման N341-Լ 27.09.2023թ.  «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 125-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին
   
 • Հրաման N212-Լ 15.06.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի N 121-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
   
 • Հրաման N335-Ն 09.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը  «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» 
   
 • Հրաման  N125-Լ 28.04.2020թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման N01-Ն  25.01.2010թ. Առողջապահության նախարարի հրաման «Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման  N163-Ն 16.02.2006թ. Առողջապահության նախարարի հրաման «Աշխատանքային գոտու օդում և մթնոլորտային օդում հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման N876 25.12.2002թ. Առողջապահության նախարարի հրամանը «Խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին»