http://www.meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/struc/LevonAzizyan.JPG

AM RU EN

‹‹ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ›› ՊՈԱԿ

          ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
 
 
 

տնօրենի Ժ/պ` Լևոն Ազիզյան

Կենսագրություն
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
Հեռախոս՝  (+374 10) 555502
էլ.հասցե`   hmc@env.am
URL:  www.meteomonitoring.am 
 

     
 

տնօրենի տեղակալ` Արմեն Դպիրյան

Կենսագրություն
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Ա.Միկոյան 109/8
Հեռախոս՝  (+374 12) 317972
էլ.հասցե` a.dpiryan@env.am

     
 

տնօրենի տեղակալ` Գայանե Շահնազարյան

Կենսագրություն
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Պ. Սևակ 5/2
Հեռախոս՝  (+374 10) 242050
էլ.հասցե` gayane.shahnazaryan@env.am

     
 

տնօրենի տեղակալ` Արման Ավագյան

Կենսագրություն
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Միկոյան 109/8
Հեռախոս՝  (+374 12) 317920
էլ.հասցե` a.avagyan@env.am

     
 

տնօրենի տեղակալ` Գագիկ Սուրենյան

Կենսագրություն
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Միկոյան 109/8
Հեռախոս՝  (+374 12) 317962
էլ.հասցե` g.surenyan@env.am