AM RU EN

ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ


Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները 
(ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշում)
Վնասակար նյութի անվանումը Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա, մգ/մ3 Վտանգավորության դաս
միջին օրական առավելագույն միանվագ
Ազոտի երկօքսիդ 0.04 0.2 2
Ծծմբի երկօքսիդ* 0.05 0.5 3
Փոշի** 0.15 0.5 3
Գետնամերձ օզոն  0.03 0.16 1
Նիկել  0.01  - 2
Մոլիբդեն  0.02 0.24 -
Կոբալտ 0.01 - 1

*Անհիդրիդ ծծմբային
**Կախված մասնիկներ (Արարատ և Հրազդան քաղաքներում ընդհանուր փոշու ՍԹԿ-ն 0,1 մգ/մ3է (փոշի անօրգանական (20-70)% SIO2-ի պարունակությամբ))


Հողում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները
(ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010թ. հունվարի 25-ի N 01-Ն հրաման)

Նյութերի անվանում Սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիա, մգ/կգ
Վանադիում 150
Արսեն 2
Կապար 32
Ծարիր 2
Կոբալտ 5
Պղինձ 3
Նիկել 4
Ցինկ 23
Քրոմ 6
Մանգան 1500


Մակերևութային ջրերի էկոլոգիական նորմերը
(ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշում)

Ցուցանիշներ  Որակի դաս Միավոր
1-ին (գերազանց) 2-րդ (լավ) 3-րդ (միջակ) 4-րդ (անբավարար) 5-րդ (վատ)
Լուծվածթթվածին >7 կամ ՖԿ* >6 >5 >4 <4 մգ O2
Թթվածնի կենսաքիմիական պահա նջարկ (5 օր) 3 5 9 18 >18 մգ O2
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային) 10 25 40 80 >80 մգ O2
Ամոնիումիոն   0.2 կամ ՖԿ 0.4 1.2

2.4

>2.4 մգ N/լ
Նիտրիտիոն 0.01 կամ ՖԿ 0.06 0.12 0.3 >0.3 մգ N/լ
Նիտրատիոն 1 կամ ՖԿ 2.5 5.6 11.3 >11.3 մգ N/լ
Ֆոսֆատիոն 0.05 կամ ՖԿ 0.1 0.2 0.4 >0.4 մգ P/լ
Ցինկ, ընդհանուր ՖԿ 100 200 500 >500 մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ+20 50 100 >100 մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ+10 (50) 100 250 >250 մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր ՖԿ 20 50 100 >100 մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ+1 ՖԿ+2 ՖԿ+4 >ՖԿ+4 մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ+10 25 50 >50 մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ+10(20) 50 100 >100 մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 10  4xՖԿ կամ 25 8xՖԿ կամ 50 >8xՖԿ մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 100 4xՖԿ կամ 200 8xՖԿ կամ 500 >8xՖԿ մկգ/լ
Վանադիում,ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ+5 կամ 10  4xՖԿ 8xՖԿկամ 100 >8xՖԿ մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 20 4xՖԿկամ 50 8xՖԿկամ 100 >8xՖԿ մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 0.5 0.5 1 >1 մգ/լ
Կալցիում ՖԿ 100 200 300 >300 մգ/լ
Մագնեզիում ՖԿ 50 100 200 >200 մգ/լ
Բարիում ՖԿ 2xՖԿ կամ 100 4xՖԿկամ 250 1000 >1000 մկգ/լ
Բերիլիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 100 >100 մկգ/լ
Կալիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մգ/լ
Նատրիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մգ/լ
Լիթիում ՖԿ ՖԿ - 2500 >2500 մկգ/լ
Բոր ՖԿ 450 700 1000 >2000 մկգ/լ
Ալյումին ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 5000 >5000 մկգ/լ
Սելեն, ընդհանուր ՖԿ կամ 10 20 40 80 >80 մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մկգ/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ 1.5 կամ ՖԿ 4 8 16 >16 մգ N/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր 0.1 կամ ՖԿ 0.2 0.4 1 >1 մգ/լ
Քլորիդիոն ՖԿ 2xՖԿ 150 200 >200 մգ/լ
Սուլֆատիոն ՖԿ 2xՖԿ 150 250 >250 մգ/լ
Սիլիկատներ ՖԿ 2xՖԿ կամ 10 4xՖԿկամ 20 8xՖԿ >8xՖԿ մգSi/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր** ՖԿ 2xՖԿ 1000 1500** >1500 մգ/լ
Էլեկտրահաղորդականություն ՖԿ 2xՖԿ 1000 1500** >1500 մկՍիմ/սմ
Կոշտություն 2.8 10 20 40 <40 մգէկվ/լ
Կախյալ նյութեր*** ՖԿ 1.2xՖԿ 2xՖԿկամ (30) 4xՖԿ >4xՖԿ մգ/լ
Հոտ (20°C և 60°C) <2 (բնական) 2 (բնական) 2 4 >4 բալ․
Գույն (բնական) >5 (բնական) 20 30 >200 աստ․

Ծանոթագրություն. Ջրի քիմիական ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Եթե ջրի տարբեր ցուցանիշներ ընկնում են տարբեր դասերի մեջ, ապա վերջնական դասակարգման մեջ հաշվի է առնվում վատագույնը:
ՀՀ 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի, գետերի առանձին հատվածների և վտակների ցուցանիշների ֆոնային կոնցենտրացիաները և էկոլոգիական նորմերի ամբողջական ցանկը տրված է http://www.meteomonitoring.am/ ինտերնետային կայքում:

*Ֆոնային կոնցենտրացիա
**Հանքայնացում
***Կախված մասնիկներ


Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները 
(ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշում)

Ցուցանիշները Վնասակարության  Լիմիտացված ցուցանիշը Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա, մգ/դմ3
 Լուծված թթվածին  Ընդհանուր պահանջներ 6-ից ոչ պակաս
Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկ (5 օր) Ընդհանուր պահանջներ 3.0
 Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային) Ընդհանուր պահանջներ  30.0
Կախյալ նյութեր Ընդհանուր պահանջներ Կախյալ նյութերի պարունակությունը բնական ֆոնից չպետք է գերազանցի 0.75 մգ/դմ3
 Ֆոսֆատ իոն Ընդհանուր պահանջներ  3.5
Նիտրատ իոն Սանիտարա-թունաբանական 40.0 (N/դմ3 - 9.0)
 Նիտրիտ իոն Թունաբանական 0.08 (N/դմ3 - 0.02)
Ամոնիումիոն Թունաբանական 0.5 (N/դմ3 - 0.39)
 Սուլֆատ իոն Թունաբանական   100.0
Քլորիդ իոն Թունաբանական 300.0
 Ընդհանուր երկաթ  Թունաբանական  0.5
Սելեն Թունաբանական 0.001
Պղինձ  Թունաբանական 0.001
Ցինկ Թունաբանական 0.01
Ալյումին Թունաբանական   0.04
Վանադիում Թունաբանական 0.001
 Քրոմ Թունաբանական   0.001
Մանգան Թունաբանական 0.01
 Կալիում Թունաբանական   50.0
Կալցիում Թունաբանական 180.0
Մագնեզիում Թունաբանական   40.0
Նատրիում Թունաբանական 120.0
 Կոբալտ Թունաբանական   0.01
Նիկել Թունաբանական 0.01
 Արսեն Թունաբանական  0.05 
Կադմիում Թունաբանական 0.005
 Կապար  Թունաբանական 0.1 
Բրոմ Սանիտարա-թունաբանական 0.2
 Մոլիբդեն  Թունաբանական  0.5
Ստրոնցիում Թունաբանական 2.0


Ընդհանրացված ցուցանիշներով և բնական ջրերում հաճախ հանդիպող վնասակար քիմիական նյութերի և անտրոպոգեն ծագումով նյութերի թույլատրելի սահմանային կոնցենտրացիաների նորմերը
(ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման)

Ցուցանիշներ Միավոր Սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիա
Ջրածնային ցուցիչ - 6-9 սահմաններում
Ընդհանուր կոշտություն մմոլ/լ 7.0(10)
Նիտրատ իոն մգ/լ 45
Սուլֆատ իոն մգ/լ 500
Քլորիդ իոն մգ/լ 350
Բերիլիում մգ/լ 0.0002
Բոր մգ/լ 0.5
Ալյումին մգ/լ 0.5
Քրոմ մգ/լ 0.05
Երկաթ մգ/լ 0.3(1.0)
Մանգան մգ/լ 0.1(0.5)
Նիկել մգ/լ 0.1
Պղինձ մգ/լ 1.0
Ցինկ մգ/լ 5.0
Արսեն մգ/լ 0.05
Սելեն մգ/լ 0.01
Ստրոնցիում մգ/լ 7.0
Մոլիբդեն մգ/լ 0.25
Կադմիում մգ/լ 0.001
Բարիում մգ/լ 0.1
Կապար մգ/լ 0.03